Hopp til innholdet

Utvalg


Bransjeforeningen for naturkonsulenter har behov for ulike styringsdokumenter som beskriver foreningens standpunkter og gir retningslinjer til foreningens arbeid. Derfor ønsker styret at det skal nedsettes utvalg som utarbeider utkast til slike dokumenter. Disse vil fremlegges og behandles på årsmøtet i 2024. Det ønskes at det arbeides med minst fire ulike tema (se under).

Hvert utvalg bør bestå av 4-6 personer der det er representanter for ulike typer bedrifter/kompetanse/fagområder. Dersom det er mange som melder seg til et utvalg vil styret velge de som gir bredest mulig kompetanse i gruppen. Det er ønskelig at dokumentene er utformet slik at det er lette å behandle på et årsmøte. Dokumentene bør deles inn i undertema og kan for eksempel utformes med nummererte kulepunkter som er relativt korte.

Styret har valgt ut fire temaer som prioriteres i første omgang: organisasjon, konkurransevilkår/arbeidsforhold/HMS, konsekvensutredning og Miljødirektoratets instruks (M-2209). I tillegg er det foreslått to områder til (vern og artskartlegging) som det er ønskelig å utarbeide styringsdokumenter på, men disse prioriteres kun dersom det er nok folk som ønsker å bidra i dette arbeidet. Under er det gitt nærmere forklaring for hva styret ønsker at de ulike utvalgene skal dekke.

Organisasjon

 • Prosedyrer for årsmøter og andre møter inklusive møteregler
 • Personvernerklæring: vurdering om regler for håndtering av persondata (i henhold til GDPR) er godt nok ivaretatt i foreningens personvernerklæring
 • Instruks for valgkomiteens arbeid (ta utgangspunkt i styrets instruks til valgkomiteen i 2023/2024)
 • Instruks for håndtering av klager, varsler, etc.
 • Prosedyre for å finne konsensus i saker som ikke faller inn under styringsdokumenter ved skriving av kronikker, høringsuttalelser

Konkurransevilkår/arbeidsforhold/HMS 

 • Kompetansekrav (generell kartleggingskompetanse) i konkurranser – hvilke kriterier treffer på formålet? 
 • Bruk av prosjektansatte («sommerhjelp»), og forholdet prosjekt – per fastansatt i prosjektene for å sikre god datakvalitet og gode arbeidsforhold.  
 • Krav til arbeidsforhold og – vilkår i forbindelse med prosjektansettelser – rekruttering 
 • Sertifiseringsordning
 • Tidspunkt for dataleveranser, frister i forvaltningen
 • Oppdragsstørrelse vs. konkurranse – er det reell konkurranse i NiN-markedet når det samarbeides så mye som det gjør?
 • Sikkerhet i felt. Konkretisering av HMS krav (to mann i felt ved “farlig arbeid”, kommunikasjonsutstyr, rutiner, etc.)
 • HMS-krav til marine undersøkelser (båtmannskap, sertifikater, etc.) 
 • Trenger vi en bransjestandard som kan stille minimumskrav på disse temaene?

Konsekvensutredning 

 • Bruk av M-2209 data i KU – kartlegger skjult, usikkerhet bare delvis behandlet, fungerer metodikken godt nok i alle miljø? (fjell – alt skal med, myr – lite skal med, bekkekløft – finnes ikke) 
 • Samla belastning – det mangler en metode for dette, oppfylles naturmangfoldloven? 
 • Planprogram og bestillerkompetanse, hvordan kan dette forbedres?
 • Hvem bør ha ansvar for bestilling av KU? Utbygger? Forvaltning? Uavhengig organ?
 • Habilitet i KU  

Miljødirektoratets instruks 

 • Leveranse av data, rapportering. 
 • Fanger vi opp den viktigste naturen? Naturtypedefinisjoner tilstandsvariabler (bør tilstandsaksen fjernes?), lokalitetskvalitet, artslister.  
 • Bruk av faglig skjønn ved kvalitetsvurdering (for eksempel fravær av potensialvurderinger kan skjule usikkerhet) 
 • Vannmiljø
 • NiN 3.0, NiN Marint, NiN Limnisk??
 • Rødlista for naturtyper og forholdet til NiN og M-2209. Er bruken av NiN i rødlista god nok? Er bruken av rødlista i prioritering til M-2209 riktig?