Hopp til innholdet

Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er «Bransjeforeningen for naturkonsulenter». 

§ 2 Formål

Foreningens formål er å fremme kunnskapsbasert og ansvarlig naturutredning, og de felles interessene til foreningens medlemmer.   

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knytta til faglig kvalitet og arbeidsforhold ovenfor myndigheter, oppdragsgivere og samfunnet for øvrig.
 • Arbeide for anerkjennelse av bransjens samfunnsrolle, viktigheten av arbeidet vårt og den kunnskapsbanken bransjen utgjør.
 • Skape møteplasser og være et forum for intern diskusjon av faglige standarder og problemstillinger.
 • Synliggjøre biologen, natur og naturforvaltning i media.
 • Fremme et godt kunnskapsgrunnlag som basis ved alle forvaltningsbeslutninger.
 • Foreningen skal jobbe for å sikre god rekruttering til bransjen.
 • Arbeide for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Foreningen skal praktisere en demokratisk organisasjonsform. Foreningen skal være en bransjeforening og ikke en arbeidstakerforening.

§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for bedrifter (AS, ENK, stiftelser) som arbeider med naturkartlegging (terrestrisk, akvatisk og/eller marint) og rådgivning på tema naturmangfold.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemsbedrifter har rett til å delta på årsmøte. Medlemsbedriftenes ansatte, som jobber innen bransjen jf. §4 og er registrert i medlemsregisteret, er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Delegater kan representeres med fullmakt, men det kreves at minst én representant fra medlemsbedriften er til stede på årsmøtet for at medlemsbedriften skal ha stemmerett.

Hver medlemsbedrift tildeles delegater med stemmerett basert på antall ansatte i bedriften som jobber innen bransjen i henhold til §4. Antall delegater fordeles slik: 1-3 ansatte gir 1 delegat, 4-10 ansatte gir 2 delegater, over 10 ansatte gir 3 delegater.

Søknad om medlemskap fra nye bedrifter stilles til styret som avgjør om medlemskap skal innvilges. Hvis styret avviser en søknad fra en bedrift om medlemskap, kan søkeren bringe søknaden inn for neste medlemsmøte eller årsmøte, som treffer endelig avgjørelse med alminnelig flertall.

Medlemmene kan fritt melde seg ut når de måtte ønske. Utmeldelse skal skje skriftlig.

Medlemmene har plikt til å overholde vedtektene og de beslutninger som er fattet i medhold til disse.

Styret kan beslutte å ekskludere medlemsbedrifter som handler mot avgjørelser truffet i henhold til foreningens vedtekter. Dette kan være utilbørlig opptreden i forhold som angår foreningen eller på annen måte vesentlig mislighold av medlemsforpliktelser.

Før beslutning om eksklusjon fattes av styret skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen styrets fastsatte frist. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende årsmøte. Et medlem som blir ekskludert av foreningen mister alle sine rettigheter overfor denne, men er pliktig til å betale kontingent som påløper i det kalenderår som eksklusjonen skjer.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede delegater som møter, og alle delegater har én stemme. Styremedlemmer kan møte som delegater. Møteledelse foreslås av styret og velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet faller forslaget.

Årsmøtet innkalles av styret direkte til medlemmene, innen 12 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de stemmeberettigede krever det.

Saker som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest åtte uker før årsmøtet. Valgkomiteen starter arbeidet minst tolv uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste inkludert valgkomiteens innstilling må være tilgjengelig for medlemmene senest fire uker før årsmøtet.

Delegater, styremedlemmer og valgkomite har tale- og forslagsrett i årsmøtet. Møtende observatører kan tildeles tale- og forslagsrett av møteledelsen.

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne saker
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
  • leder (for 1 år)
  • to styremedlemmer (for 2 år)
  • tre varamedlemmer (for 1 år)
  • en representant til valgkomite (for 3 år)
  • en revisor (for 2 år)

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, og en ny representant velges hvert år. Den som har sittet lengst er normalt leder av valgkomiteen. Foreningen skal ha 2 revisorer og det velges en revisor hvert år.

Det er anledning til gjenvalg for alle verv.

Årsmøtet er foreningens øverste organ, og vedtak som fattes her er overordnet vedtak fattet lavere i foreningshierarkiet. Vedtak fattet på medlemsmøter er igjen overordnet vedtak fattet på styremøter, som igjen er overordnet vedtak fattet i utvalg/arbeidsgrupper. Overordnet organ kan overstyre vedtak fattet i et organ lavere i foreningshierarkiet. 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Styret består av leder (velges for ett år), fire styremedlemmer (to og to styremedlemmer velges for to år). Styret skal ha tre varamedlemmer (velges for ett år). Styret konstituerer seg selv.

Leder av valgkomiteen har rett til å møte som observatør på styremøter, og skal motta innkallinger til disse. Styret har anledning til å kalle inn andre observatører ved behov.

Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser.
 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesifikke oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi. 
 • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når minst tre stemmeberettigede er til stede. Varamedlemmer regnes som stemmeberettiget når styremedlemmer har forfall, i henhold til rekkefølge valgt på årsmøtet. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal søke å fatte vedtak ved konsensus.

§ 10 Medlemsmøter

Styret kan innkalle til medlemsmøter for å behandle viktige saker. Eventuelle avstemninger i medlemsmøter kan overstyre styrevedtak og vedtak fattet i underordnede organ. Medlemsmøter følger samme delegatfordeling som årsmøtet, og innkalling må skje senest 1 uke før møtet finner sted. 

§ 11 Signaturrett

Foreningens styre har signaturrett i fellesskap. Styrets leder tildeles prokura.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtatte vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter avholdt årsmøte. 

Årsmøtet kan vedta at et forslag til vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at det er vedtatt. Dette krever 3/4 flertall av de avgitte stemmene, og stemmes over i separat votering etter at vedtektsendringsforslaget er stemt over.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.